Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Nguyễn Phúc Liêm
Tiêu Đề:
Ông Nguyễn Phúc Liêm: kiến nghị v/v xây dựng dự án nuôi trồng thủy sản của bà Đỗ Thị Toán
Địa chỉ:
khu phố 8, phương 3, thị xã Quảng Trị
Nội dung:
Khiếu nại việc xây dựng dự án nuôi trồng thủy sản của bà Đỗ Thị Toán làm ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

Để chấm dứt vụ việc, tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Nguyễn Phúc Liêm, giao UBND thị xã Quảng Trị giải quyết đơn khiếu nại lần đầu theo quy định của Luật Khiếu nại, báo cáo UBND tỉnh tiến độ giải quyết trước ngày 25/4/2017.

(Công văn số 1354/UBND-TCD)

Đính kèm trả lời: